عدم اظهار رضایت مالک قبلی موقع فروش

شریف

سلام علیکم

همسایه من از مالک قبلی زمینم رضایت پیشروی طولی خارج قانون (60% شهرداری) زیربنایش به سمت شمال و مشرف به حیاط منزل گرفته و ساخته.

من زمینو خریدم بعد یک سال مشکلات دیگرش شامل تغییرکاربری و تفکیک به صدور پروانه رسیدم و متوجه رضایتش شدم و مقدار بیشترهم ساخته (1 متر رضایت ولی 1.8 متر اضافه ساخته که رضایت دیگه نامشخصه)

قبلش فروشنده وهمسایه، هشداری دراین مورد به من ندادند و فریب خوردم.

خرید این زمین مبنی بر اعتماد و قیمت کارشناسی بالاتر بدون اینکه برگه کارشناسی قیمت را تحویل بدهند بوده و امور شهرداری رابه من واگذار کردند.

ضمنا تراس شیشه ای طبقه بالا همسایه (تراس با پخ 60 سانتی در اضافه ساخت) از گوشه بر زمینم دید دارد. در دیوار مشرف به زمین ما هم تعرض دارد(بخشی از نما و لوله های تاسیساتیشان از بالا به محدوده زمین ما وارد شده و دیوارش راهم پلاستر سیمان نزده.

قبلا میگفت اندازه ما بساز بدون رعایت پخ و حالا با برخورد بدی میگوید قانونی بسازم!

لطفا حقوقم را مشخص کنید و از چه شخصی میتوانم شکایت کنم و بهتر است چکار کنم ؟

با تشکر

سلام علیکم

همسایه من از مالک قبلی زمینم رضایت پیشروی طولی خارج قانون (60% شهرداری) زیربنایش به سمت شمال و مشرف به حیاط منزل گرفته و ساخته.

من زمینو خریدم بعد یک سال مشکلات دیگرش شامل تغییرکاربری و تفکیک به صدور پروانه رسیدم و متوجه رضایتش شدم و مقدار بیشترهم ساخته (1 متر رضایت ولی 1.8 متر اضافه ساخته که رضایت دیگه نامشخصه)

قبلش فروشنده وهمسایه، هشداری دراین مورد به من ندادند و فریب خوردم.

خرید این زمین مبنی بر اعتماد و قیمت کارشناسی بالاتر بدون اینکه برگه کارشناسی قیمت را تحویل بدهند بوده و امور شهرداری رابه من واگذار کردند.

ضمنا تراس شیشه ای طبقه بالا همسایه (تراس با پخ 60 سانتی در اضافه ساخت) از گوشه بر زمینم دید دارد. در دیوار مشرف به زمین ما هم تعرض دارد(بخشی از نما و لوله های تاسیساتیشان از بالا به محدوده زمین ما وارد شده و دیوارش راهم پلاستر سیمان نزده.

قبلا میگفت اندازه ما بساز بدون رعایت پخ و حالا با برخورد بدی میگوید قانونی بسازم!

لطفا حقوقم را مشخص کنید و از چه شخصی میتوانم شکایت کنم و بهتر است چکار کنم ؟

با تشکر

سلام علیکم

همسایه من از مالک قبلی زمینم رضایت پیشروی طولی خارج قانون (60% شهرداری) زیربنایش به سمت شمال و مشرف به حیاط منزل گرفته و ساخته.

من زمینو خریدم بعد یک سال مشکلات دیگرش شامل تغییرکاربری و تفکیک به صدور پروانه رسیدم و متوجه رضایتش شدم و مقدار بیشترهم ساخته (1 متر رضایت ولی 1.8 متر اضافه ساخته که رضایت دیگه نامشخصه)

قبلش فروشنده وهمسایه، هشداری دراین مورد به من ندادند و فریب خوردم.

خرید این زمین مبنی بر اعتماد و قیمت کارشناسی بالاتر بدون اینکه برگه کارشناسی قیمت را تحویل بدهند بوده و امور شهرداری رابه من واگذار کردند.

ضمنا تراس شیشه ای طبقه بالا همسایه (تراس با پخ 60 سانتی در اضافه ساخت) از گوشه بر زمینم دید دارد. در دیوار مشرف به زمین ما هم تعرض دارد(بخشی از نما و لوله های تاسیساتیشان از بالا به محدوده زمین ما وارد شده و دیوارش راهم پلاستر سیمان نزده.

قبلا میگفت اندازه ما بساز بدون رعایت پخ و حالا با برخورد بدی میگوید قانونی بسازم!

لطفا حقوقم را مشخص کنید و از چه شخصی میتوانم شکایت کنم و بهتر است چکار کنم ؟

با تشکر