پس گرفتن حق ملک

سجاد رحمانی

با درود و ادب

برای تنظیم شکایت از فردی که در ملک مسکونی بنده بدون اجازه سکونت کرده است، به کجا باید مراجعه کنم و چه مدارکی نیاز است؟