وکالت مطلق و بی قید و شرط به زوجه

سروش

ایا مرد بعد از اعطای وکالت مطلق و بی قید و شرط به زوجه برای طلاق خود راسا میتواند به اقامه ی دعوای طلاق بپردازد؟