حکم موقوفی اجرا

هادی
باسلام.اینجانب پس شکایت همسراینجانب نسبت به تهدید وتخریب در.وتهدید به قتل ازسوی ایشان محکوم شده ام3 سال.زندان و74 ضربه شلاق بارضایت همسر پرونده در مرحله اجرا حکم وزمان اعتراض رضایت داده اند.موقوفه حکم گردیده.ایا برای بنده جزو سجل کیفری محسوب میشود.یانه