احضاریه اس ام اسی ایا تبرعه شدم

مهدی

با سلام مصرف مشروبا ت الگلی داشتم برج 1 سال 94 هیچ گونه احضاریه به ما ارسال نشده که مورخ 7 دی ماه 94 به گوشی همرام اس ام اس شد ایا تبرئیه شدم