قصب كردن مال واموال پدرتوسط زن دوم

سامان

باسلام

ضمن تشكرفراوان سوالم اينه كه پدرم فوت شده وزمان وفاتش مابچه هاكوچيك بوديم پدرم زن دوم داشته وپدرم سرمايداربوده بعدازگرفتن زن دومش بيشترباهمون زنش بوده وهرچي سرمايه ودارايي داشته منزل وماشين وطلاخريدكرده وبه نام زنش زده النمه پدرم فوت شده زنش منكراين مال واموال شده وبرعكس ازمادرم وخودماشاكيه كه شمابيشترازمن مال داريدوبايدبه من بدهيدازطرفي همه منازلي كه به نامش هست ميگه اينامال خودم بوده ومال پدرتون نيستن درصورتي كه همه عالم وادم ميدونن قبل ازاينكه باپدرم ازدواج كنه توخونه پدرش زندگي ميكرده وپدرشم خيلي ادم فقيري بوضمنابعدفوت پدرم بدون اينكه كسي بفهمه يواشكي دوسه دفه ازدواج كرده توخونه پدريم راحت باشوهراش زندگي كرده بدون اينكه كسي بفهمه وبعدم ازشون جداشده الانم طلبكاره لطفاراهنمايي بفرماييد

باتشكرفراوان منتظرجوابتون هستم خداخيرتون بده إن شاءالله