قولنامه های عادی

مهدی محمودی 09395627704
با سلام . شخصی قولنامه عادی به تاریخ سال 1352مطالبه کرده از وراث شخصی دیگر مبایعه نامه دو فروشنده دارد و دو خریدار که هیچ یک از خریداران و یکی از فروشندگان در زیر مبایعه نامه نه امضائ و نه اثر انگشتی ندارندو فقط امضائ زیر قولنامه توسط کارشناس به مرحوم منتصب شده و به دلایلی که کارشناسان ذکد کرده اند اصالت قوانامه منفی اعلام شده شاکی با توجه به این که در دادگاه عدم استماع دعوی صادر شده مجددا در دادگاه بدوی که به نفع ایشان حکم صادر شده طرح دعوی نموده است در صورتی که زمین مورد ادعای ایشان در ید استانداری می باشد حال آیا دعوی شاکی قابل رسیدگی است