خلع يد وقلع قمع مستدثات

بابك

سلام اينجانب ميخواهم در مورد ملك تجارى مسكونى به ارث رسيده از پدر بزركم كه در حال حاضر در تصرف يكى از وراث مىباشد به دادكاه شكايت كنم ولى سند منكوله دار ندارم وهنوز سند ششدانك بنام پدر بزركم كه فوت كرده است كه تنها با اراىه هثر ور اثت مىتوانم به داد كاه بكم من ىكى از وراث هستم  در ضمن اداره اسناد از  دادن سند بصورت مشاعى امتناع مىنماىد  به دلىل ايراد به سوابق ثبت  حالا وكىل كرفتم وتقاضاى خلع يد وقلع قمع مستحدسات از متصرف نمودهام ايا مىتوانم موفق شوى  يا  امكان دارد متصرف از دادخواست ايراد بكىرد و روىه دادكاه را مختل كند اكر امكان دارد ايرادهاي دادكاه را بكوىىد تا چاره ي بيابم  بينهايت سپاسكزارم