نسبت شاهد در مبایعه نامه با متعاملین

محمد توسلیان
شهود در قراداد میتوانند از بستگان ( همسر یا داماد و..) متعاملین باشند یا باید افراد غریبه به عنوان شاهد امضا ء کنند