ملک

رضا
ملکی را 4 ماه قبل رهن دادم حال مستاجر با بهانه اینکه دیوار دستشویی سرد است می خواهد فسخ قرارداد نماید سوال می توان با توجه به اینکه مبلغ دریافتی را بنده بابت رهن ملک به صاحب خانه ام پرداخت نموده ام میتوان پرداخت مبلغ را با توجه به قرارداد یک ساله موکول به سر سال نمایم سوال آیا مستاجر با توجه به قرارداد یک ساله این حق را دارد که بعد از چهار ماه بخواهد فسخ قرارداد نماید؟