گنج

اخرین حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پیدا کردن گنج در ملک شخصی؟؟؟؟ با توجه به این که مرجع ارجاع میدهد به قانون حکمش را.