خیانت در عمانت

iman
با توجه به اینکه چکی را از یک شخص دارم و ایشان با اتکا به شهود خود ساخته و دروغین مدعی شده است چک امانی بوده ولیکن من چک را به شخص ثالث خرج کرده ام و دادگاه بدوی نیز حکم به پرداخت چک داده است و 20 روز جهت تجدید نظر وقت در اختیار گذاشته نظر خود را در مورد آینده چک بفرمایید و لطفا بفرمایید اگر دارنده حساب اگر اسرار به نپرداختن چک داشته باشد حداکثر چند وقت تا قطعی شدن حکم باقی مانده است ؟؟؟