ثبت ملک در دفتر خانه بدون حضور پدر

علی
با عرض سلام وادب فرزندی می خواهد ملک پدرش را به اسم خودش کند ایا می تواند قولنامه ای را با امضا و اثر انگشت پدرش تنظیم و در دفترخانه بدون حضور پدرش ان را به نام خود ثبت کند تشکر