تخفیف در مجازات و تبدیل الباقی حبس به جزای نق

bahman
باسلام. بنده به جرم جعل اسناد که هیچ ربطی به بنده نداشت چراکه بنده فقط بعنوان مطلع از موضوع پرونده به شعبه رفتم و بدونه هیچ مدرکی که بیانگر ارتباط جرم بابنده باشد مورد عنایت قاضی پرونده قرار گرفتم و محکوم به 11ماه حبس شدم و حدودا 4ماه ازین حبس را گذراندم ودرایام حبس تقاضای اعمال ماده 186تخفیف مجازات دادم و پس ازمدتی آزاد شدم. حالا باگذشت بیش از دوسال نیم از آزادی دوباز برایم احضاریه آمده که باید برای تحمل حبس برگردی زندان بنظر شما بنده چه راهی دارم که موضوع را حل کنم با تشکر.