مهاجرت به کانادا

پوریا عطاری
متاهل هستم و داری فرزند و خانم بنده کارشناسی روانشناسی دارند. و خاله بنده اقامت دائم کانادا دارد خواستم ببینم با کدام شرایط میتونم اقامت کانادا یا امریکارو بگیرم