جرم 20 گرم شیشه چیست

محمد
جرم 20 گرم موادشیشه برای پسر جوان که سابقه ندارد اعتیاد ندارد چیست