فروش مل غیر و یا خیانت در امانت

ابراهیمی
ماشین خود را به دوستمان امانت می دهیم و او ماشین را می برد می فروشد ،حال در اینجا فروش مال غیر کرد یا خیانت در امانت