سند

سلام چندماه قبلصدملیون وثیقه دردادگاه انقلاب به عنوان ضمانت گذاشتم هالامحکومیت به یک ملیون جزای نقدی و74ضربه شلاق صادرشده است ومتهم نیز متواری شده بابت پروندهایدیگری الان به من تلفنی  ابلاغ  20روزر وقت معرفی داد است اجرای احکام هالا اگرمتهم حاضرنشه صدملیون وثیقه ظبط میشه یااندازای جریمه ای متهم روبایدبدم؟؟؟