مهریه بعد از فوت

ایا زن میتواند تعیین کند که بعد از مرگش مهریه به فرزندش برسد؟یا میتواند در صورتی که زودتر از زوج فوت کند مهریه اش راببخشد