تخفیف

مژگان کریمی
شخصی به علت ارتکاب جرم 7 ماه در زندان است اگر قانون جدید مجازات جرم را از 1 تا 2سال به 6ماه تا 3 سال تغییر دهد. آیا می تواند تقاضای تخفیف دهد/ با تشکر