ثبت سند ملک

بهمن

من و برادرم و خواهرم و مادرمان وارث شش دانگ ملگ مسکونی (ملک پدرم)  بودیم. مادرمان در تاریخ خرداد ماه سال 1394 سهم خود را به برادرم فروخته و مبایعه نامه  رسمی با کد رهگیری تنظیم شده بود  ولی متاسفانه مادرمان قبل از نقل و انتقال نهایی سند فوت مینماید. حالا با توجه به فوت مادرمان و رضایت همگی از این نقل و انتقال جگونه میتوانیم تسبت به ثبت رسمی در سند مالکیت اقدام نمود. در ضمن سند مالکیت دفترجه ای میباشد و میخواهیم انرا یصورت سند تک برگی  بروز نماییم.         با تشکر