چک

iman

با سلام
با شخصی به اسم مهرزاد معامله نموده ام و چک 20 میلیون تومانی پسر عمویش سعید را به من داد.. موعد چک فرا رسید و موجودی نداشت. مهلت 2 ماهه خواست و دادم. 8 میلیون را کارت ب کارت کرد و مابقی را یک چک 12 میلیونی بنام خودش داد. باز هم چک خودش موجودی نداشت و برگشت خورد.
حال چک اول (پسرعموش) هم که نزد من بود  را  بعد از برگشت چک خودش برگشت زدم.
1. ایا چک اول (پسر عمو) که نزد من بوده و برگشت خورده خیانت در امانت بوده؟
2.ایا میتوانم نسبت به هردو چک شکایت کنم؟
3. به نظر شما چه اقدامی برای شکایت انجام بدهم؟
4.اگر برا هر دو چک شکایت کنم  از  لحاظ قانونی منعی ندارد؟
5. صاحب چک اول میتواند به عنوان خیانت در امانت شکایتم کند؟
هر دو چک در وجه حامل بوده. و هیچ گونه قرارداد و رسیدی در کار نیست
ممنون
فوری