فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

افسانه
چرا برای دستور فروش ملک مشاع که غیر قابل افراز است دادخواست تعیین کرده و میخواهد کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را من بپردازم آیا هدفی را دنبال میکند یا میخواد به چیزی برسد ٫ مگر دستور فروش ملک مشاع فاقد هزینه دادرسی و تشریفات ایین دادرسی مدنی نیست