تجدید نظر خواهی برای اعدام

hooman

شخصی که دو ساله به جرم 113 گرم شیشه زندان هست. حکم اعدام دادن و 6 الی 7 ماهه اعتراض زدیم و جوابی نیومده و میگویند که دیوان عالی کشور در حال بررسی است.

113 گرم از جیب دوستش پیدا شده و 3 گرم مصرف شخصی از جیب نامبرده، هیچ یک گردن نگرفته لذا برای هر کدام 113 گرم محسوب کرده اند.

شخص نامبره معافیت از سربازی بعلت مشکل روانی داشته و کارت معافیتش به رنگ قرمز میباشد و در بند اعصاب و روان بسر میبرد.

شخص اولین بارش است و هیچ سوء پیشینه ای ندارد.

چقدر تخفیف ممکن است بر حکم وی اعمال شود؟ آیا ممکن است حکم اعدام شکسته شود؟

بدلیل مسایل مالی والدین وی قادر به اخذ وکیل نیستند.

با تشکر