ارث

اگر شخصی که سال 81 فوت کرده واموالش تقسیم شده باشد بجز یک زمین والان میخواهند زمین را بفروشند.به همسرش ارث میرسد با توجه به اینکه شخص قبل از تصویب قانون جدید سهم الارث زن از مرد فوت کرده.