راهنمایی کنید

یک شخصی از نزدیکانمان مسیل رودخانه را مسدود کرده و حکم دادگاه به نفع ماست ولی دادگاه تجدید نظر شاهد میخواهد چه باید کرد؟ وچون از نزدیکان هستند کسی برای شاهد باما به دادگاه نمی اید