تخليه يد يا دستور تخليه و اجرت المثل

موسي

با سلام.    بنده قرارداد اجاره اي را باشخصي به مبلغ ٦٠ ميليون رهن نوشته كه استفاده از ملك را براي شخص ديگري شرط كرديم. وضمنا مدت اجاره يك سال بوده وهمچنين ذكر شده در صورت عدم تخليه در پايان قرارداد مي بايست روزانه مبلغ١٤٠ هزار جريمه عدم تخليه پرداخت شود ومبلغ پرداختي به عنوان رهن پس از تخليه كامل پرداخت شود حال با توجه به گذشت نزديك به٢ سال پس از اتمام مدت اجاره نه قراردادي تمديد شده ونه به مبلغ اوليه رهن اضافه شده حال سوالم اين است كه ميتوانم ضمن درخواست تخليه يد يا دستور تخليه طبق ماده٤٩٤ ق م و ماده ٥٠١ ق م  ميتوانم درخواست اجره المثل بدهم آيا با وجود اينكه ٦٠ م دستم بوده بازم اجرت المثل بهم تعلق ميگيرد. ٢. مبلغ رهن را بايد چه موقع به حساب دادگستري بريزم