حبس تعزیری

پ.خ
آیا حبس تعزیری قابل پرداخت جریمه نقدی است؟