درخواست طلاق ازطرف زوجه

javad

باسلام،من تفریبا6سال است که همسرم را عقد کرده ام ولی به دلیل عدم تمایل همسرم هنوز تشکیل زندگی نداده ایم،حدودا4 سال پیش همسرم دعوی ترک انفاق کرد ومن به200تومان بدل ازحبس محکوم شدم واین مبلغ رو به حساب دادگاه واریزکردم،بعد دوباره تقاضای نفقه معوقه کرد ومن به چیزی نزدیک 2میلیون تومان محکوم شدم که بلافاصله پرداخت کردم، بعد ازگذشت3سال همسرم ،دوباره درخواست نفقه ارائه کرد وبنده هم تقابل تمکین دادم،بعد از2ماه باتوجه به بند 2 و8سند نکاحیه یعنی(ضرب وشتم و ترک زندگی مشترک)،تقاضای طلاق کرده،وبنابراین هرسه پرونده را یکجا ودریک روزوقت رسید گی گذاشتن، ،قاضی بعدازارجاع به داوری وتناقض بین نظرداوران طرفین،دستورتحقیقات نامحسوس ازمحل زندگی خانواده زوجین داد که بازهم درتحقیقات نوشته شده علت اختلاف مشخص نیست،همچنین دستوربه دفتر خودشون داده بود که ازصحت پرداخت مبلغ نفقه (مبلغ نزدیک به 2میلیون)تحقیق به عمل آید،که نتیجه آن راسردفتر اعلام کرده بود که صحیح است وپرداخت شده وتوسط زوجه اعلام وصول شده است،درجلسه دادگاهمون زوجه چندین شاهد آورده بود که شهادت بدهند که زوج (بنده)جند سال است زندگی راترک کرده است ،ولی دو نفرازشهود که آمدندواعلام کردند که اینها هنوز تشکیل خانواده نداده اند ودر دوران عقد به سر می برند ودربین حرفهایشان به دروغ می گفتند که زوج به خانه پدر خانمش جندسال است که نمی آید(اززمان شکایت زوجه بابت نفقه ومهریه و..)اما من بارهادربین حرفهایشان ثابت کردم که سخنهای شهود دروغ است چراکه آنها اصلا درخانه پدرخانم من نبوده اند ،خلاصه دادگاه تموم شدوحال رأی صادرشده مبنی براینکه ازطرف  زوجه دلایل قابل قبولی برای عدول زوج از بندهای 2 و 8 ارائه نشد اما چون درحدود 6سال است که این ازدواج صورت گرفته اما زوج هیچ اقدامی برای تشکیل زندگی انجام نداده است وهمچنین زوج به ترک انفاق محکوم شده است بنابراین عسر وحرج زوجه برای دادگاه محرز شده است وچون زوجه باکره می باشد بانصف مهریه وازقرار هرماه یکصد وپنجاه هزارتومان تاموقع قطعی شدن رأی ،حق طلاق به زوجه داده میشود.

حال سؤال من اینه آیا اعتراض کنم ،میتونه نتیجه ای برای من داشته باشه؟

چون بنابه درخواست زوجه بندهای 2و8تحقق نیافته پس چطورقاضی چنین رأیی داده؟

ممنون میشم منو راهنمایی کنید.