دریافت سهام در شرکت

امید قلمی

سلام اینجانب بمنظور نظارت و اجرای پروژه و بدون آوردن وجه می خواهم در شرکت سهم دریافت نمایم راه کار حقوقی آن چیست بدون آنکه هیچکدام از طرفین نگران عدم انجام تعهدات باشند یعنی افراد سرمایه گذار از اینکه به اینجانب سهمی بدهند و من کار مورد نظر را انجام ندهم و قانون صاحب سهام باشم و یا اینکه من بدون دریافت سهم و تنها با قرارداد که بع از اجرا به من سهم خواهند داد پروژه را اجرا نمایم متشکرم