موجر و مستاجر

رضا

تکلیف پس گرفتن پول رهن  مستاجر از مغازه ی تجاری در صورتیکه مدت قرارداد 2 سال مانده چگونه است؟