مشکل با اداره دارایی

علیرضا بهارارا

سال 90 شرکت سهامی خاص توسط حکم دادگاه منحل شد.وازسوی دادگاه مدیر تصفیه خارج از اعضای هیات مدیره انتخاب شد.

بنده بعنوان شاکی وپنج درصد سهام وبعنوان نایب رییس هیات مدیره بودم

سال 91 اظهارنامه انحلال وبا دارایی تصفیه حساب شد.

سال 94 ختم تصفیه شرکت را به دارایی دادیم ولی دارایی گفت مدیر عامل بعد از انحلال با شرکت قرارداد بسته وبدهی مالیاتی دارد.

حال سوال بنده اینست به استناد کدام قانون دارایی بنده را ممنوع الخروج کرده؟؟؟

مگر بعد از انحلال سمت اعضا هیات مدیره تمام نشده وفقط سهام دارند؟؟

چه کسی باید پاسخگو باشد؟؟

ایا شکایت به دیوان رای دارایی را نقض می کند؟؟/