تغییر مدیر عامل

علی طالبی

درود بر شما
برای تغییر مدیر عامل در یک موسسه غیر تجاری کدام مجمع صلاحیت دارد و صورتجلسه باید توسط چه مجمعی تنظیم گردد؟
با تشکر