تصرف عدوانی

حسین

احتراما زمین کشاورزی اینجانب تصرف و فروش شده حال به دادیاری مراجعه و شکایت فروش مال غیر دادم ولی دادیاری با عنوان اینکه فاقد سند رسمی میباسید را منع تعقیب صادر نمودند لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر