زمان برگشت زدن چک شرکت حقوقی

طباطبایی

باعرض سلام و تشکراز شما سرکارخانم بوجاری نژاد

پیمانکارسازمان آب هستم ودرنقل وانتقال  لوازم یک قراردا دبه یک پیمانکارجدید بابت مبلغ لوازم انتقالی چک از آن شرکت دریافت کرده ام یک فقره بدون تاریخ وچک شخصی است و دوفقره چک شرکتی که یکی تاریخ یک ماه پیش  است که خواهش کرد نگه دارم و برگشت نزنم و دیگری برای 5روزبعد که گفت پول این راهم ندارم و هرکاری دوست داری بکن یکی از دوستان میگفت چکشرا یک روز بعد از تاریخش برگشت بزن خواستم درخصوص هرسه فقره چک و زمان برگشت زدن آنها سوال کنم ودرصورت تقبل این پرونده برای چکهای به ارزش 85میلیون تومان حدود دستمزد شما چه مبلغی خواهد بود؟باتشکر