خیانت درامانت

محمدرضااسکندریان

سلام من مدیردفترپیشخوانم چندی مشتری بهم مراجعه ودرخواست بلیط قطارنمودوچو پول نداشت ازکارت بانکی پشت باجه ازدستگاه پین پدبرداشت مبلغ گردورسیدراامضانمود حالابه خاطرکسز1000تومن کارمزدتوسط بانک عامل کارت ازاینجانب به عنوان خیانت درامانت شکایت کرده من چه دفاعی دربرابرایشان کنم یک نفرشاهدهم درپرونده نیابت گرفته ودراستان دیگربرایش شهادت داده اما به من اجازه ندادند اظهارات شاهدرابخوانم وبدانم کیست چه اقدامی انجام دهم هنوزتفهیم اتهام نشده ام.ضمن اینکه کارمندان من نیزشاهدن که ایشان بامیل خودش سندبرداشت راامضاکرده

باتشکر