مهریه

ازاده رجبی
ایا کسی که ملکی به ارزش 90000000 میلیون تومان داشته باشد و مهریه خانم 50000000میلیون تومان باشد میتواند نقدی کامل مهر خود را از ان ملک بگیرد ؟