این شکایت در چه زمینه ای میتونه باشه ؟؟

1186 - شماره ابالغیه: 9410100351207611 شماره پرونده: 9209980351200989 شماره بایگانی شعبه: 921013 تاریخ تنظیم: 1394/7/19 خواهان/شاکی اقدس باقری طادی و فتحعلی باقری طادی و زهرا باقری طادی و زهره باقری طادی و اکرم باقری طادی و بتول باقری طادی و کافیه باقری طادی دادخواستی به طرفیت خوانده مجید باقری طادی به خواسته وارد ثالث تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 425 ارجاع و به کالسه 9209980351200989 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/11/4 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 20604 /م الف