خانواده

میخواستم بدونم که اگه تاوقتی که صاحب مال زنده باشه میتونه همه ی اموالش رو فقط به نام یکی پسراش کنه؟؟