گرفتن حقوق ضایع شده ازشرکت خصوصی

مهدی دشتی

باسلام مدت ۵سال است که دریک شرکت خصوصی درکرمانشاه بعنوان کارگر استخدام موقت هر۶ماه یکبارشد ه ام.قراردادهر۶ماه بعدازپایان ۶ماه توسط من امضا میشود وهیچ نسخه ای به من تحویل داده نمیشود.حقوق ماهیانه به صورت دوقسمتی وهرزمان که کارفرما بخواهد به من پرداخت میشود.من شبکار۲۴_۲۴بصورت ثابت هستم که مثل روزکارحقوق پایه میگیرم وسه روزدرهرماه مرخصی دارم.ولیستی که به بیمه میفرستندبصورت روزکاراست من دوسال است که به اجبارشبکارم وگرنه اخراج میشوم حتی بعضی وقتها روزاستراحتم تاظهرمرا نگه میدارند.داخل مرغداری تخم گذارکارمیکنم آیااین کارهای آنها خلاف قانون است  ،،،اگرهست چطورثابت کنم...لطفاسریعترپاسخ دهیدخون من وهمکارانم راداخل شیشه کرده اند.