حق بیمه زوجه

سارامنصوری
باسلام بنده بابیماری ام اس ازدواج کردم حدود3ماهه هزینه داروم بابیمه تامین اجتماعی شوهرم660هزارتومانه یک مرتبه پول دارو رو داد بار دوم گف ازپدرت بگیر ومن نمیتونم ودانشجوام وهمش باحرفهای نامربوط برای من اعصاب خوردی واسترس درست میکنه درمنزل پدریم بیمه پدرم بودم وتمام هزینه هامو کامل میدادباازدواج بیمه من قطع شده الان مه چه اقدامی میتونم انجام بدم؟عروسی هم نکرده ایم وعقدهستیم