نفقه زنی که ترک منزل کرده

مهشید

با سلام

ایا به زنی که ترک منزل کرده و همسر نیز برای او درخواست عدم تمکین داده است نفقه تعلق می گیرد.( زن در جلسه اول عدم تمکین در دادگاه شرکت نکرده است و جزمان جلسه دوم هنوز نرسیده است.