مطالبه وجه چک

ابوالفضل
مبلغ 11میلیون چک برگشت زدم و طرفم میخواد بگه ندارم تا قسط بندی بشه.چیکار کنم که کل مبلغ رو یکجا بگیرم .ممنون