چگونه تجدید نظر بنویسم

بیژن

خوانده از پرداخت اقساط قرعه کشی امتناع میکند

حل اختلاف نیز رای به پرداخت داده ولی باز درخواست تجدید نظر کرده و من هم باید مدارک ودرخواست تجدید نظر بدم ولی نمیدونم چه جور بنویسم