توقيف اموال

مرضيه تابناك
آيا راهي وجود دارد بدون اينكه مرد بفهمد اموالش را توقيف كنيم يا ممنوع المعامله كه اگر باز خطاي خيانتش را مرتكب شد لااقلبتوانم از وصول مهريه ام مطمئن باشم؟