پیگیری مزاحمت تلفنی

با سلام مدت حدودا شش ماه است مزاحم دارم و الان ازش شکایت کردم باراخری کهتماس گرفتگفتمازت شکایتکردم و اونم گفت خطم دزدیه نمیتونی پیدام کنی تااخر هفته قرارهاستعلام مخابرات بیاد اگر راست بگه میشه کاری کردیا خیر ممنون