رابطه نامشروع

فرامرز
سلام فکر میکنم همسرم به من خیانت میکند امابه خاطر دامادهایم نمتوانم به پزشکی قانونی بروم چکار کنم.