تبديل حبس به جريمه

نحوه تبديل حبس يك سال جعل گواهي اشتغال به تحصيل ماده ٥٢٧ قانون مجازات اسلامي به جريمه 

ايا بدونه وكيل خودم ميتونم اقدام به درخواست تبديل حبس به جريمه بكنم و چطور لطفا راهنماي كنين