لیست بیمه

ن.ح

باسلام اینجانب کارمندرسمی اداره آموزش و پرورش و با بیمه تأمین اجتماعی می باشم . ولی متأسفانه لیست حقوق بنده با مبالغ متفاوت به اداره تأمین اجتماعی ارسال می گردد.آیا این امر خلاف قانون نمی باشد ؟چه کنم ؟