رفع تصرف عدوانی حقوقی

جعفری

سلام "اگر در دعوای رفع تصرف عدوانی  حقوقی سند رسمی اجاره موقوفه از طرف خواهان ارائه گردد برای سبق تصرف خواهان کفایت می کند؟ (البته قبلا در پرونده کیفری به اصالت سند رسیدگی و خوانده بعنوان متهم نیز به اطلاع داشتن از گرفتن سند رسمی اجاره توسط خواهان در 22 سال پیش از اوقاف اقرار کرده ) و سپس خوانده باید  بار اثبات تصرف خود را به سبب انتقال قانونی اثبات کند یا فقط اثبات سبق تصرف از طریق خوانده کافیست؟ متشکرم